تبلیغات
پایدار قالب - قالب شماره دو پایدار قالب
 
قالب شماره دو
موضوع : محمد رسول الله (ص)

سرویس بلاگفا

با نظرات شما بهتر خواهیم شد
<html>
<head>
<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© pichak net, www.pichak.net">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="pichak.net  | http://pichak.net" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#000000}
a, a:visited{color:#1E1F17;text-decoration: none}a:hover{color:#FF0A2B;text-decoration: none}
body {
    BACKGROUND: #F9FAFF url('http://uploadtak.com/images/6278_Untitled3.jpg') no-repeat   center top;
 
}
#page{background:url() center repeat-y;width:750px}img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
#header{height:450px;background:url() no-repeat right; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{float:right;width:520px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:44px;background: url() center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#BD0000}#posttitle a:hover {color:#FFFF00}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#000000;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#29000A;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left; url() no-repeat;width:175px;padding-top:0px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#ffd200;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->
</style>

<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="ÂÑÔíæ äÙÑÇÊ";
if ( intCount==0)  strResult="äÙÑ ÈÏåíÏ";
if ( intCount==1)  strResult="í˜ äÙÑ";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " äÙÑ" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=header><div></div></div>
<div id=content>
<div id=main>
<FONT color=#660007><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">
<b><-BlogTitle-></b><p>
<FONT color=#1F0303><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
<-BlogDescription->
<p>
<BLOGFA>  <FONT color=#000000>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br>
<a href="<-PostLink->">:ÇÏÇãå ãØáÈ:</a></BlogExtendedPost></div>
<BlogPostCategoriesBlock><p dir="rtl"><FONT color=#000000>ãæÖæÚÇÊ ãÑÊÈØ:</font> <BlogPostCategories separator=" ¡ " ><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></p></BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock><br><FONT color=#000000>ÈэÓÈåÇ: </font><BlogPostTags separator=" , "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>

<div id=postdesc> äæÔÊå ÔÏå ÏÑ <-PostDate->ÓÇÚÊ
    <-PostTime-> ÊæÓØ <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment></div>
<div id=space></div>

<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1221.gif"></p>
</div>
</BLOGFA>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->
<center>
<br><br><table style="border-right: #000000 1px solid; border-top: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; direction: rtl; border-bottom: #000000 1px solid; height: 7px; font-size: 7pt;">

<tr><td><a href="http://pichak.net/online-template/1" title="ÞÇáÈ ÓÇÒ ÂäáÇíä" target=_blank>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÞÇáÈ ÓÇÒ ÂäáÇíä &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></td></tr>
</table><br><br>
</div>
<div id=sidebar><FONT color=#000000><br><br><br><br>
<BlogProfile>
<center>

<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">ÏÑÈÇÑå ÓÇíÊ</font></p>


<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->
<BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>

<div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" color="#000000" >
<-BlogAbout-></font></div>
</BlogProfile>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">ãäæí ÓÇíÊ</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">ÎÇäå</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">Çíãíá</a></li>
<li><a href="<-BlogProfileLink->">ÑæÝÇíá</a></li>
</ul></div>
<BlogAuthorsBlock>


<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">äæíÓäÏå ÓÇíÊ</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>

<BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogLinkDumpBlock>


<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">íæäÏ åÇí ÑæÒÇäå</font></p><div id=mmenu>
<ul>

<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a target="_blank" title="ÞÇáÈ æÈáǐ" href="http://pichak.net/themes">ÞÇáÈ æÈáǐ</a></li>
<li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">ÂÑÔíæ íæäÏåÇí ÑæÒÇäå</a></li>
</ul>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">ÂÑÔíæ ÓÇíÊ</font></p>


<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<BlogCategoriesBlock>
<center>
<!-.-.-Design By : pichak.net-.-.->

<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">ãæÖæÚÇÊ ÓÇíÊ</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories></ul></div>

</BlogCategoriesBlock>
<center>
<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->

<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">íæäÏ åÇ</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target="_blank" title="ÓÇÎÊ ÞÇáÈ æÈáǐ ÂäáÇíä í˜" href="http://pichak.net/online-template">ÞÇáÈ ÓÇÒ ÂäáÇíä</a></li>
</ul>
</div>

<BlogTagsBlock><center>
<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->

<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">ÈэÓÈ åÇ</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<BlogTags><li><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></li></BlogTags>
</ul>
</div>
</BlogTagsBlock>
<center>
<!-.-.-Design By : Pichak.net-.-.->

<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">áíä˜ åÇí ãÝíÏ</font></p>

<div id=mmenu>
<ul>

<li><a rel="follow" href="http://www.buy-sales-buy.com/product/10/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-Nose-Up/">íÑå Èíäí äæÒ Â</a>
</li>
<li><a rel="follow" href="http://e-tvmarket.com/">ÎÑíÏ ÇíäÊÑäÊí</a>
</li>
<li><strong><a rel="follow"href="http://pichak.net/roozanehfall/">ÝÇá ÑæÒÇäå</a></strong>
</li>
<li><a href="http://khoonsard.ir">ÎæäÓÑÏ</a>
</li>
<li><a title="ÇÑÓÇá ÇÓ Çã ÇÓ ÊÈáíÛÇÊí" href="http://www.payam-resan.com">ÇÑÓÇá ÇÓ Çã ÇÓ ÊÈáíÛÇÊí</a></li>
<li><a title="ãÇå ãæÒí˜" href="http://mahmusic.net">ãÇå ãæÒí˜</a>
</li>
<li><a href="http://atseh.ir">ÚØÓå</a>
</li>
<li><a rel="follow" href="http://www.balance-power.ir/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7/">åäÏÒÝÑí ÊÛííÑ ÕÏÇ</a>
</li>
<li><b><i><a href="http://pichak.net/fun/game-online">ÈÇÒí ÂäáÇíä</a></i></b>
</li>
<li><a title="ãÝíÏ ÊÑíä" href="http://pichak.net/crop/category/ÊÝÑíÍ-æ-ÓѐÑãí">ÊÝÑíÍ æ ÓѐÑãí</a>
</li>
</div>


<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">ÞÇáÈ ÓÇÒ ÂäáÇíä</font></p><div id=mmenu>
<ul>
<ul>
       <li><a title="ÞÇáÈ æÈáǐ" href="http://pichak.net"target="_blank"> íß ÏÇÊ äÊ </a><br><br>
<a title="ÞÇáÈ æÈáǐ" href="http://Pichak.net" target="_blank"><img src="http://pichak.net/themes/logo/01.gif"></a></li></ul>
</div>
<center>


<p align="center"><img border="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/23/www.roozgozar.com-1234.gif"></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt">ÇãßÇäÇÊ ÓÇíÊ</font></p><div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<font face="Tahoma" color="#080802" style="font-size: 9pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
</div></div>

</body>
</html>


تاریخ : دوشنبه 22 آبان 1391 | 02:29 ب.ظ | نویسنده : پایدار قالب ساز | نظرات
.: Weblog Themes By paydaghaleb :.