تبلیغات
پایدار قالب - قالب رهبری
 
قالب شماره 22

سرویس میهن بلاگ

1- ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید

   ۲- تمام کد های قسمت ویرایش قالب خود را پاک کنید

   ۳- کد قالب مورد نظر خود را Copy کرده و در قسمت ویرایش قالبتان ، Paste کنید و سپس دکمه ی ثبت تغیرات را بزنید

   ۴- اگر می خواهید زیبایی قالب وبلاگتان حفظ شود ، از عکس با سایز بزرگ استفاده نکنید


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Theme Designer" content="www.MyTheme.ir">

<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]"> 
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]">
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]">
<link href="http://mythemes.ir/t41/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script type="text/javascript" src="http://mythemes.ir/t41/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://mythemes.ir/t41/jfl.js"></script>
<script language="javascript">
var jq=jQuery.noConflict();
jq(document).ready(function() {
jq.featureList(
jq("#tabs li a"),
jq("#output li"), {
start_item : 0
});
});
</script>

<title>[cb:blog_page_title]</title>
</head>

<body>

<div align="center">
<table class="div000" border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="div2-mihanblog">
<div class="div00">

<div class=s1><cb:block_search>
<div class=s2>
<input type="text" name="search_text" size="27" style="border: 0px none; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:ltr; color:#ffffff;"></div>
<div class=s3><input type="image" src="http://mythemes.ir/t41/blank.gif" width=30 height=30 value="[cb:search_button_text]"></div>
</cb:block_search></div>

<div class=div60>
<div class=div101>
<div class=div10><font class=title>[cb:blog_title]</font></div></div>
<div class=div11>
<div class=div12><font class=des>[cb:blog_slogan]</font></div></div>
</div>

<div class=ss>
<div class=s4>
<div class=s5>
<a href="/"><img src="http://mythemes.ir/t41/blank.gif" width="150" height="100" border="0"></a>
<a href="mailto:[cb:blog_email]"><img src="http://mythemes.ir/t41/blank.gif" width="150" height="100" border="0"></a>
<a href="[cb:blog_rss_href]"><img src="http://mythemes.ir/t41/blank.gif" width="150" height="100" border="0"></a>
<a href="[cb:blog_contact_href]"><img src="http://mythemes.ir/t41/blank.gif" width="150" height="100" border="0"></a>
<a href="http://mytheme.ir" target="_blank"><img src="http://mythemes.ir/t41/blank.gif" width="150" height="100" border="0"></a></div></div>
</div>

<div id="feature_list">
<ul id="tabs">
<li><a href="#1"><img src="http://upload.tehran98.com/img1/j2f5h4zpf8ora3k4e4b5.jpg" width="60" height="60" border="0" class="imgs">
<h3></h3>
<span>شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است </span></a></li>
<li><a href="#1"><img src="http://upload.tehran98.com/img1/5mclhxhdihlnk9k1nvgy.jpg" width="60" height="60" border="0" class="imgs">
<h3></h3>
<span>در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید…. چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست.</span></a></li>
<li><a href="#1"><img src="http://upload.tehran98.com/img1/fy4dwv442tdmeanr3i22.jpg" width="60" height="60" border="0" class="imgs">
<h3></h3>
<span>امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است</span></a></li>
</ul>

<ul id="output">
<li>
<img src="http://upload.tehran98.com/img1/j2f5h4zpf8ora3k4e4b5.jpg" width="600" height="250" border="0">
</li>
<li>
<img src="http://upload.tehran98.com/img1/5mclhxhdihlnk9k1nvgy.jpg" width="600" height="250" border="0">
</li>
<li>
<img src="http://upload.tehran98.com/img1/fy4dwv442tdmeanr3i22.jpg" width="600" height="250" border="0">
</li>
</ul>

</div>

<div class="middle">
<div class="middle1 , text13">
<marquee width="540" height="30" scrollamount="3" scrolldelay="0" direction="right" behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">به سایت ما خوش آمدید</marquee></div>
<div class="middle2 , text12"><script type="text/javascript" src="http://mythemes.ir/t41/date.php"></script></div>
<div class="middle3">
<g:plusone size="medium"></g:plusone>
<script type="text/javascript">
  window.___gcfg = {lang: 'fa'};
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script></div>

</div>

<div class=div0>

<div class=div20>


<cb:block_post><cb:loop_post><div class=div54>
<div class=div15>
<div class=div015></div>
<div class="div18 , text6"><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div>
</div>
<div class=div21>
<div class=div55></div>
<div class="div56 , text4">[cb:post_body1][cb:post_body2]
<BlogExtendedPost><br><br><b>[cb:post_continue_link]</b></BlogExtendedPost>
<br><br><font color="#000">نوع مطلب :</font>
<cb:block_post_category><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]" class=text4>[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category></cb:block_post_category>
<br><font color="#000">برچسب ها :</font>
<cb:block_post_tag><cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" class=text4>[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag></cb:block_post_tag>
<br><font color="#000">لینک های مرتبط :</font>
<cb:block_post_related_link><cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]" class=text4>[cb:post_related_link_name]</a>، </cb:loop_post_related_link></cb:block_post_related_link>
<br><br></div></div>
<div class=div26>
<div class="div27 , text8"><a href="[cb:post_comment_href_onpage]">نظرات ([cb:post_comment_count])</a></div>
<div class="div58 , text7"><a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a></div>
<div class="div581 , text7">[cb:post_create_date]</div>
<div class="sol">
<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&t=[cb:post_title]"><img src="http://mythemes.ir/t41/b1.jpg" width="31" height="31" border="0" class="imgs2"></a><a href="http://twitter.com/home?status=Reading+this:+[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]"><img src="http://mythemes.ir/t41/b2.jpg" width="31" height="31" border="0" class="imgs2"></a><a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&bkmk=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]"><img src="http://mythemes.ir/t41/b3.jpg" width="31" height="31" border="0" class="imgs2"></a><a href="[cb:blog_rss_href]"><img src="http://mythemes.ir/t41/b4.jpg" width="31" height="31" border="0" class="imgs2"></a>
</div>
</div>

<cb:block_post_comment><div class="com">
<cb:loop_post_comment>
<div class="com1">
<div class="com2 , text100">[cb:post_comment_date]</div>
<div class="com3 , text100"><b><a href="[cb:post_comment_senderweb]">[cb:post_comment_sendername]</a></b></div>
<div class="com7"><img src="http://mythemes.ir/t41/icon-nazar.png" width="20" height="20" border="0"></div>
<div class="com4 , text101">[cb:post_comment_body]</div>
[cb:post_comment_replystart]<div class="com5 , text102"><b>[cb:post_comment_replyname]</b><br><br>[cb:post_comment_replybody]</div>[cb:post_comment_replyend]
</div>
</cb:loop_post_comment>
<div class="com6 , text101">[cb:post_comment_form]</div>
</div></cb:block_post_comment>

</div></cb:loop_post></cb:block_post>

<div class=div29></div>
<div class=div28><font class=text9>
<cb:block_general_list><cb:loop_general_list><a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a><br></cb:loop_general_list></cb:block_general_list>
<br><br>
<cb:block_pages>( کل صفحات : [cb:pages_total] )&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]" class=text4>[cb:pages_no]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages></cb:block_pages>
</font>
</div>
</div>


<div class=div170>

<div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>درباره وبلاگ</font></div></div>

<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class="div31 , text1"><center>[cb:blog_logo]<br><br>
[cb:blog_description]</center><br>
<b>مدیر وبلاگ :</b> <a href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a></div>
</div><div class=div30></div>
</div>

<cb:block_blog_recent_post><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>مطالب اخیر</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_recent_post><li><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li></cb:loop_blog_recent_post>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_category><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>موضوعات</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></li></cb:loop_blog_category>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_category>

<cb:block_blog_archive><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>آرشیو وبلاگ</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_archive><li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></li></cb:loop_blog_archive>
<li><b><a href="[cb:blog_archive_full_list_href]">آرشیو كل مطالب</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_archive>

<cb:block_linkdaily><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>پیوندهای روزانه</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_linkdaily><li><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily>
<li><b><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه پیوندهای روزانه</a></b></li>
<li><b><a href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال پیوند روزانه</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_linkdaily>

<cb:block_link><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>پیوندها</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_link><li><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link>
<li><a target="_blank" href="http://www.mytheme.ir">قالب وبلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.tabligheirani.com">کسب درآمد از تبلیغات</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.mytheme.ir/domain.php">تبدیل وبلاگ به سایت</a></li>
<li><b><a href="[cb:link_full_list_href]">همه پیوندها</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_link>

<cb:block_author><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>نویسندگان</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_author><li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name] ([cb:author_post_count])</a></li></cb:loop_author>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_author>

<cb:block_extrapage><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>صفحات جانبی</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_extrapage><li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li></cb:loop_extrapage>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_extrapage>

<cb:block_poll><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>نظرسنجی</font></div></div>

<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class=div31><font class=text1>
[cb:poll_question]<br>
<cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
<div align="center"><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"><br><br></div>
</font></div></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_poll>

<cb:block_blog_tag_cloud><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>برچسبها</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_tag_cloud><li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li></cb:loop_blog_tag_cloud>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_stat><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>آمار وبلاگ</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<li>کل بازدید : [cb:stat_total_view]</li>
<li>بازدید امروز :[cb:stat_today_view]</li>
<li>بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]</li>
<li>بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]</li>
<li>بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]</li>
<li>تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]</li>
<li>تعداد کل پست ها : [cb:stat_total_post]</li>
<li>آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]</li>
<li>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_stat>

<div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>فرم تماس</font></div></div>
<div class="ft1">
<form action="http://mytheme.ir/codes/send-mail.php" method="post">
<input type="hidden" name="to" value="[cb:blog_email]">

<div class="pm1"><input type="text" name="nm" size="26" style="border: 0px none; color:#c7c7c7; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:rtl"></div>
<div class="pm2 , text1">نام و نام خانوادگی </div>

<div class="pm1"><input type="text" name="ma" size="26" style="border: 0px none; color:#c7c7c7; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:ltr"></div>
<div class="pm2 , text1">آدرس ایمیل </div>

<div class="pm3"><textarea name="txt" cols="44" rows="3" style="border: 0px none; color:#c7c7c7; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:rtl" onFocus="if(this.value=='پیام خود را اینجا بنویسید')this.value='';" onBlur="if(this.value=='')this.value='پیام خود را اینجا بنویسید';" type="text" value="پیام خود را اینجا بنویسید">پیام خود را اینجا بنویسید</textarea></div>

<div class="pm4"><input type="image" src="http://mythemes.ir/t41/blank.gif" width=70 height=30></div>

</form>
</div>
</div>

<div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>امکانات دیگر</font></div></div>
<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class=div31><font class=text1>
<center>[cb:blog_script]</center>
</font></div></div><div class=div30></div>
</div>

</div>

</div></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="b2" valign="top">
<div class="div00">
<div class=div7>
<div class="ft50"><a href="http://www.mytheme.ir" target="_blank"><img src="http://mythemes.ir/t41/blank.gif" border=0 width=200 height=40></a></div>
<div class="ft51 , text11">کلیه حقوق این وبلاگ برای <b><a href="/">[cb:blog_title]</a></b> محفوظ است</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>

</body>

</html> 

تاریخ : شنبه 12 اسفند 1391 | 04:50 ب.ظ | نویسنده : پایدار قالب ساز | نظرات
.: Weblog Themes By paydaghaleb :.